Frem mod 2020’erne

Med TF1909s Kenneth Nielsen, som en del af en arbejdsgruppe, har DTC vedtaget to tiltag.

En arbejdsgruppe bestående af personer fra de forskellige interessegrupper i travsporten har i de seneste måneder arbejdet med problemstillingen omkring manglende heste i løbene. På bestyrelsesmødet torsdag den 19.april fremlagde gruppen et oplæg indeholdende en række forslag til, hvad der kan bevæge travsporten i den ønskede retning. Det primære fokus var, hvad der på kort og mellemlangt sigt kan gøres set i lyset af ændringerne på det spillemæssige område.

To konkrete tiltag blev vedtaget og sættes i gang med øjeblikkelig virkning. En videreførelse af Unghestesatsningen samt en præmiering af opdrættere, der indregistrerer føl i 2018. Det betyder, at det bliver mere attraktivt at bedække sine hopper i den nuværende bedækningssæson.

Indstillingen hos bestyrelsen er den helt klare, at ordningerne skal fortsætte også i de kommende sæsoner. En endelig beslutning herom vil blive taget ved udgangen af hver sæson, så opdrættere og potentielle købere af ungheste altid vil vide, på hvilke vilkår der bedækkes hopper eller købes ungheste. Det årlige budget til de to satsninger ligger i omegnen af 3 mio. kroner.

I de kommende måneder vil DTCs bestyrelse arbejde videre med idékataloget, hvor en del af tiltagene er af strategisk karakter og rækker frem mod 2020’erne og samtidig indebærer yderligere økonomiske forpligtelser, hvorfor koncepterne skal gennemgås nøjere og prioriteres.

Unghestesatsningen forlænges med G-årgangen

På et bestyrelsesmøde i DTC i går blev det besluttet at forlænge Unghestesatsningen med yderligere et år, så den også omfatter G-årgangen, altså de føl, der fødes i 2018.

Det forlyder fra flere stutterier, hvor de førende avlshingste er opstaldet, at der har været en god aktivitet her i bedækningssæsonens første del. Det understøttes med forlængelsen af unghestesatsningen, der nu omfatter fire årgange (D – E – F og G).

Betingelserne for opnåelse af udbetalingen af tilskud for heste i G-årgangen vil være de samme som for de foregående årgange.

Beløbet, der udløses vedopfyldelsen af betingelserne, er på kr.10.000.

Stimulering af opdrætterne igangsættes

I erkendelse af vigtigheden af at opretholde og udvikle den danske avl har DTCs bestyrelse endvidere vedtaget, at man vil understøtte opdrætterne ved, at der for føl født i 2018 (G-årgangen) blive ydet et tilskud på kr. 2.000 for hvert dansk indregistreret føl.

Reglerne for opnåelse og udbetaling vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Indskud i løb med under kr.10.000 i førstepræmie fjernes

I de seneste sæsoner har der været meget fokus på omkostningerne i forbindelse med at starte i løb. Der har været udtrykt mange forskellige synspunkter.

Med afsæt i ønskerne fra de aktives foreninger (træner- og amatørerne) samt erfaringerne, der er gjort, besluttede arbejdsgruppen at indstille til, at indskud i løb med en førstepræmie på under kr.10.000 skulle bortfalde.

DTCs bestyrelse besluttede at følge indstillingen, hvilket betyder, at indskud i ovennævnte løb fjernes med virkning fra propositionerne for august.

Unghestesatsning på 9 millioner

HFF har efter opfordring fra væddeløbssporten besluttet at bakke op om en genoplivning af den effektfulde unghestesatsning. Over tre år igangsættes ordninger for trav- og galopheste for et samlet beløb på 9 mio. kroner.

Begyndende med årets 2-åringer (D- årgangen) og fortsættende med både E– og F- årgangen vil der komme en massiv unghestesatsning i de kommende sæsoner, hvor ejerne af en unghest, der kommer til start som 2 eller 3-åring (og opfylder nogle specifikke betingelser), vil modtage kr.12.000. For galophestene vil der være en egen ordning.

Da ideen med en unghestesatsning blev ført ud i livet første gang i 2005, betød det meget store stigninger i antallet af 2 og 3 åringer, som kom til start. Eksempelvis steg startprocenten for 2-årige heste fra henholdsvis godt 6% til lidt over 12%. Året efter var startprocenten for 3-åringerne gået op fra 37% til hele 53%. Disse høje niveauer holdt sig over tid og var medvirkende til, at der var basis for at opretholde antallet af løb i de pågældende år på trods af en nedgang i fødselstallet.

Med den nye unghestesatsning er det forhåbningen, at de tre årgange (D-E-F) vil kunne bidrage både kvalitativt men i særdeleshed også kvantitativt til at gøre de danske løb sportsligt og spillemæssigt interessante.

Regelsæt for opnåelse af tilskud

Ordningen gælder for heste, der er født i 2015/2016/2017 og optaget i Dansk Travsports Centralforbunds Fødselsregister for D/E/F – årgangene eller supplement til dette.

Regelsæt for udbetaling

For heste i D – årgangen gælder:

Hvis en hest i 2017 som 2 års eller i 2018 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2018 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 12.000.

Tilskuddet på kr. 12.000 tilfalder den eller de personer, der er registreret som ejer/ejere ved hestens anden start.

Vigtigt: Opmærksomheden skal henledes på, at såvel godkendelse i prøveløb som de første to starter skal ske på dansk bane.

Godkendes en hest først på en udenlandsk bane eller starter i en af sit livs to første starter på en udenlandsk bane, fortabes retten til udbetaling.

Tilsvarende ordning vil være gældende for heste i E- og F – årgangen.