Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er DANSK TRAVTRÆNERFORENING AF 1909

Foreningens adresse er formandens.

§ 2

Foreningens formål er at varetage standens faglige og økonomiske interesser.

§ 3

Foreningen er landsorganisation for samtlige lokale provinsafdelinger landet over.

§ 4

Forpligtet til aktivt medlemskab i foreningen er personer, der har fast bopæl og erhverv som travtrænere ved en provinsbane i Danmark, og som er i besiddelse af træner-licens.

Medlemmerne har pligt til at præge foreningen i positiv retning.

§ 5

Enhver træner-licensindehaver ved en provinsbane er pligtig inden trænergerningen kan påbegyndes, at melde sig ind i og underkaste sig lovene for Dansk Travtrænerforening af 1909.

Kun medlemmer, der har trænergerningen som erhverv, kan erholde medlemskab af foreningen. Såfremt et medlem får andet erhverv, betragtes han som passivt medlem og er, hvis bestyrelsen kræver det, pligtig til at udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel.

Passive medlemmer er i øvrigt sådanne, der ikke mere har trænerlicens, men som i mindst 15 år har tilhørt foreningen, og holdt sig lovene efterrettelig.

Ethvert medlem har pligt til at meddele eventuel adresseændring til kassereren senes 8 dage efter ændringen er sket.

Intet medlem må arbejde/køre for, eller indgå kompagniskab med en ”træner”, der ikke er medlem af Dansk Travtrænerforening af 1909.

§ 6

Som æresmedlemmer kan generalforsamlingen optage personer, der har vist foreningen virksom støtte eller bistand, samt personer foreningen anser det er en ære at tælle mellem sine medlemmer.

Æresmedlemmer kan kun foreslås af bestyrelsen.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Hvert år inden udgangen af november måned afholdes ordinær generalforsamling. Den indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse fra formanden til hvert enkelt medlem.

Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning fra det forløbne år. Protokol og beretning samt eventuelle indkomne forslag hermed sættes under afstemning.
  3. Bestyrelsen fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab fra foregående år.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  5. Generalforsamlingen vælger en formand samt en kasserer og en næstformand for landsforeningen. Formændene for lokalforeningerne danner resten af den øvrige bestyrelse.
  6. Valg af to revisorer.

Til vedtagelse af nye love, lovændringer samt beslutninger kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Er stemmetallet lige, gør formandens stemme udfaldet.

Stemme kan kun afgives ved personlig møde og dirigenten eller et medlem kan til enhver tid fordre skriftlig  afstemning. Passive medlemmer samt medlemmer, der ikke har betalt kontingent det foregående år, har ingen stemmeret.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig til formanden begærer det. Den indkaldes af formanden på samme måde, og med samme varsel som den ordinære. I øvrigt gælder om de på den ekstraordinære generalforsamling tagne beslutningers gyldighed, det samme som de på den ordinære generalforsamling tagne.

§ 9

Foreningens daglige ledelse og repræsentation foregår gennem forretningsudvalget, det består af formand, næstformand og kasserer, der alle vælges for et år ad gangen, således at funktionen følger med valget. Såvel bestyrelse som revisorer skal være aktive medlemmer af foreningen.

Foreningens bestyrelse erholder hvert et vederlag, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 10

Bestyrelsen er pligtig til efter bedste evne at varetage foreningens og medlemmernes interesser på bedste måde. Det påhviler endvidere bestyrelsen, at våge over at ethvert medlem overholder disse love og bestemmelser.

§ 11

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt. Han leder forhandlingerne og fører protokollen. Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, for at kunne tage gyldige beslutninger. Hvert bestyrelsesmedlem, eller dennes stedfortræder, afgiver stemmer i forhold til det antal stemmeberettigede medlemmer, der er i den pågældende lokalforening. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12

Kassereren må ikke ligge inde med en kassebeholdning på over kr. 1.000,-. Så snart den overstiger dette beløb, skal han indsætte det overskydende beløb på en bank- eller sparekassebog. Kasseren har ret til alene at disponere over indestående beløb. Kasseren udarbejder i samarbejde med revisoren et detaljeret regnskab for et år ad gangen til bestyrelsen.

Den fornødne notering herom i banken har bestyrelsen at sørge for finder sted første gang penge indsættes.  Bestyrelsen er pligtig at anbringe eventuelle overskydende værdier i hurtigt omsættelige papirer.

§ 13

Over foreningens midler føres med kalenderåret som regnskabsår et fuldstændigt og nøjagtigt regnskab. Hvert år pr. 31. december finder endelig afslutning sted, og således at der ved regnskabets udarbejdelse tages hensyn til tilstedeværende værdier og forpligtelser, samt foretagelse af nødvendige afskrivninger  m.v. Regnskabet udfærdiges så betids, at det kan afgives til revision senest 15. januar.

§ 14

Kontingent er for aktive medlemmer kr. 1000,- årligt. Kontingentet skal være indbetalt senest 31. december for svundne sæson, da der ellers vil være at påregne et ekstra gebyr på kr. 50,-.

Passive medlemmer er kontingent fri.

§ 15

Intet medlem må tage en hest i træning, forspænding eller køre den i løb, såfremt dens tidligere træner har krav af økonomisk art vedrørende hesten. Dette gælder også, selvom hesten i mellemtiden har skiftet ejer. Overtrædelse af denne bestemmelse medfører forpligtelse til at godtgøre hestens forrige træner det tilgodehavende beløb inden 8 dage fra påkrav. I modsat fald kan § 18 bringes i anvendelse. Bestyrelsen er berettiget til helt eller delvis at fravige reglerne i § 18, såfremt de krav, der vedrører en hest, der er ejer- eller trænerskiftet, ikke er fremsat inden 3 mdr. fra det tidspunkt, hvor skiftet har fundet sted. Regler for forspændingsheste er følgende:

  1. Hesten skal være i træning senest startmeldingsdato og klokkeslæt, eller som forspændingshest de sidste 3 foregående starter fra trænerens træningskvarter på hjemmebane. Overtrædes denne regel, skal § 18 træde i funktion.
  2. En træner har altid ret til at forlange 14 dages opsigelse på en hest. Forlanger hesteejeren hesten udleveret med det samme, har træneren ret til på det afsluttende regnskab, at opkræve 14 dages ekstra træningspenge.

Medlemmer der, engageres som private trænere, er uberettigede til uden bestyrelsens forudgående sanktion, at afslutte engagementer på kontrakter på ringere vilkår end de, der ville opnås, såfremt gældende træningstakster blev lagt til grund.

Enhver kontrakt som medlemmer af foreningen har indgået eller vil indgå med hesteejere eller væddeløbsselskaber, skal forinden kontrakten kan blive gyldig, forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 16

Medlemmer, der vil uddanne amatører, skal sørge for, at personer, der ønsker at uddanne og indstille sig til licensprøve, senest 3 mdr. før dennes afholdelse skal påbegynde den praktiske undervisning hos en træner, ligesom vedkommende licensansøger er pligtig at holde en hest i træning mindst 3 mdr. før prøvens aflæggelse. Gebyr for undervisningen er kr. 500,- som opkræves af og tilfalder lokalforeningen, der selv administrerer dem.

Forinden skal ansøgningsskemaet afleveres til formanden for lokalforeningen, der herved konstaterer, at ejerforholdet er i orden og at undervisningen er påbegyndt rettidigt.

§ 17

Har et medlem i ét år ikke været i virksomhed som selvstændig travtræner eller hjælpetræner (sygdom eller andre af bestyrelsen anerkendte tilfælde undtagne), betragtes han som udtrådt som aktivt medlem af foreningen.

§ 18

Den, der ikke overholder de ovenstående regler i disse love, og den, der ikke overholder gældende træningspriser, forspændingstakster og/eller begrænsninger. Den, der viser ukollegial optræden, overtræder foreningens formålsbestemmelse, medvirker til at ødelægge godt samarbejde mellem trænerne ved at fremsætte, for foreningen eller for medlemmerne skadelige udtalelser, eller i øvrigt overtræder foreningens love, kan af bestyrelsen idømmes en bøde på indtil kr. 5.000,-, så snart overtrædelsen er konstateret. En sådan bøde er bestyrelsen pligtig til at inddrive inden 14 dage efter idømmelsen.

§ 19

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af samtlige aktive medlemmer. Samtidig tages stilling til midlernes anvendelse.

§ 20

Med disse love er alle tidligere love og bestemmelser for DANSK TRAVTRÆNERFORENING AF 1909 ophævet.