Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er DANSK TRAVTRÆNERFORENING AF 1909

Foreningens adresse er formandens.

§ 2

Foreningens formål er aktivt medvirke til en positiv promovering af travsporten samt varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

§ 3

Foreningens er en landsorganisation for professionelle travtrænere og daglig ledelse består af en generalforsamlings valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

Foreningen tegnes af formanden, kassere samt mindst et bestyrelsesmedlem i forening.

Al kommunikation vil foregå via medlemmers mail samt på lukket Facebook gruppe.

§ 4

Som medlem optages personer der har fast bopæl og erhverv som professionel travtræner ved en bane i Danmark.

Medlemmer har pligt til at præge foreningen i positiv retning.

§ 5

Enhver træner er som medlem pligtig til at efterleve og underkaste sig gældende vedtægter for Dansk Travtrænerforening af 1909.

Kun medlemmer der har trænergerning som erhverv kan erholde medlemskab af foreningen.

Som passive medlemmer – kan optages hvis dette ønskes – medlemmer der ikke mere har trænerlicens men som i mindst 15 år har tilhørt foreningen og holdt sig lovene efterrettelig.

Ethvert medlem har pligt til at meddele eventuel adresse ændring (mailadresse) til formanden senest 8 dage efter ændringen er sket.

§ 6

Som æresmedlemmer kan generalforsamlingen optage personer der har vist foreningen virksom støtte eller bistand samt personer foreningen anser det er en ære at tælle mellem sine medlemmer.

Æresmedlemmer kan kun foreslås af bestyrelsen.

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes ordinær generalforsamling som indkaldes skriftligt (mail/Facebook) med 14 dages varsel vedlagt revideret regnskab og evt. indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 15 jan samme år.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse/medlem
  5. Generalforsamlingen vælger blandt aktive medlemmer på lige år 2 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer til at udgøre bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv (formand/næstformand/kassere og menige)
  6. Fastsættelse af kontingent – opkræves via det enkelte medlems konto i DH
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Fastsættelse af bestyrelses vederlag
  9. Eventuelt

Til vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

Ved lovændring etc. kræves et flertal på 2/3 del af foreningens medlemmer.

Stemme kan kun afgives ved personligt møde og dirigenten eller et medlem kan til enhver tid kræve skriftlig afstemning. Passive medlemmer har tale men ingen stemme ret.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom og indkaldelse finder sted som ved ordinær generalforsamling dog kun med 8 dages varsel. Til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling kræves 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 9

Bestyrelsen er pligtig til efter bedste evne at varetage foreningens og medlemmernes interesser på bedste måde.

§ 10

Kassereren har ingen kontant kassebeholdning. Alt foregår via bank/DH. Regnskabs år er kalender år. Kassereren udarbejder evt. i samarbejde med revisor et detaljeret års regnskab til udsendelse og fremlæggelse på årlig generalforsamling iflg. vedtægt.

§ 11

Eksklusion af et medlem kan finde sted hvis medlemmet ikke efterlever foreningens formålsparagraf § 2 m fl., samt ved at udvise en ukollegial eller anden destruktiv optræden i offentligheden. Eksklusion vil finde sted ved licensinddragelse.

§ 12

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af aktive medlemmer. Ved ekstra ordinær generalforsamling med 1 pkt. på dagsorden ”Opløsning” kræves 2/3 af fremmødte aktive medlemmer.

Ved opløsning tilbageføres eventuelle midler til DTC/DH.

§ 13

Med disse love er alle tidligere love og bestemmelser for Dansk Travtrænerforening af 1909 ophævet.