Regelændringerne for 2017

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) har udsendt lidt regelændringer for 2017.

Ved indgangen til 2017 har Dansk Travsports Centralforbund foretaget en del ændringer af reglerne. Samtidig har forbundet publicereret nedenstående nyhed omkring ændringerne:

I forbindelse med fastlæggelsen af, hvilke regler og bestemmelser, som skal være gældende i en ny sæson, foregår der en række møder, der blandt andet involverer forbundene i Norge og Sverige. Her drøftes indledningsvis om der er nogle større forhold, som gør det absolut nødvendigt at tilrette de gældende regelsæt. Det kan eksempelvis være ting, der er besluttet på internationalt niveau (UET) men kan også være forhold, som er vigtige for det skandinaviske samarbejde i forhold til de aktive eller/og i forhold til publikum/spillerne.

I det følgende vil de væsentligste ændringer blive gennemgået i korte træk. Der vil naturligvis blive lagt tekster ud indeholdende de forskellige delreglementer på DTCs hjemmeside, hvoraf alle rettelser (paragraffer) fremgår, ligesom Kalender Nr.1 2017 i sin helhed også vil blive lagt ud på www.trav.dk når de sidste ting er faldet på plads.

 

I Løbsbestemmelserne er de væsentligste ændringer (ikke alle er medtaget):

§27 – ved kuskeskift hos de professionelle er skillelinjen 10 sejre. Tidligere var reglen, at det var antallet af sejre i det forgangne kalenderår, som var afgørende. På anbefaling af Trænerforeningen af 1909 ændres dette til at være et gennemsnit af de seneste tre kalenderår. Der vil blive udarbejdet en liste, som sendes til banerne, Sport & Udvikling og dommerne, så der ikke opstår tvivlssituationer.

§30 – der er tilføjet et afsnit som tydeliggør, at der stilles krav til kuske/rytteres fysiske form. I såvel Norge som Sverige stilles der konkrete krav til monterytteres fysiske form, før licens udstedes. En sådan mulighed er også blevet drøftet herhjemme, men i første omgang har vi valgt at gå lidt langsommere frem. Der vil dog være øget opmærksomhed på især monteløbene.

§40 – Efter henvendelse fra Trænerforeningen og vurdering af forholdene (klimatiske forhold og indvirkningen på banerne) er forbuddet mod, at 2 åringer starter uden sko, blevet ophævet. Fokus vil naturligvis fortsat være på hestevelfærden, men DTC har tillid til, at vore udøvere er ansvarlige og kompetente.

Desuden er ansvaret for udrustning, nummerskilte med videre flyttet fra at være liggende på såvel kusk/rytter som træner/anmelder til i fremtiden udelukkende at påhvile anmelderen/træneren.

§59 – årets største ændring er, at det bliver muligt at deklassere en hest for en forseelse begået i opløbet i stedet for at skride til diskvalifikation. Ændringen indføres i alle skandinaviske lande.

 

I Licensbestemmelser er der to større ændringer.

Den første indebærer, at reglerne for tidligere trænere, der løser amatørlicens, forenkles, og der gives bedre muligheder for hurtigere at starte i løb forbeholdt kuske med amatørlicens.

Kravet for at kunne indløse amatørlicens (B1 licens) er, at man ikke erhvervsmæssigt træner eller kører heste. Denne regel har skabt en uheldig problemstilling for personer, der arbejder i en stald eller på et stutteri og ikke har jockeylicens, da de ikke opfylder vilkårene for B1 licens, eftersom de jo arbejder erhvervsmæssigt med at køre og træne heste.

Efter afstemning med de aktives organisationer er der indsat et nyt afsnit i regelsættet, der skaber mulighed for i en nærmere bestemt periode, og hvis man opfylder forskellige vilkår, at få en B1 – licens.

 

Øvrige væsentlige ændringer

Vekselkurser – Med den danske krones styrke over for den svenske er der her et område, hvor såvel trænere som danske hesteejere skal være opmærksomme. Man vil opleve, at de dansktrænede heste vil komme noget dyrere ind i løbene. En hest med en grundpræmiesum på danske kr. 100.000 vil stå med godt 131.000 svenske kroner i 2017, mens den i 2016 stod godt 124.000 svenske kroner.

At faldet i den svenske krone i løbet af 2016 også har betydet, at de danske hesteejere desværre får mindre ud af det, når deres heste får præmier med hjem fra besøg ”hinsidan”, er heller ikke særlig positivt.

 

Behandlingsjournaler – siden behandlingsjournalerne blev indført i 2014 har det været valgfrit, om man som træner (prof eller amatør) ville føre én journal for hele sin stald, eller man ville føre en journal per hest.

Efter dialog med Trænerforeningen er det blevet besluttet at ændre den tidligere praksis. Det vil fremover være obligatorisk at have én journal per hest, og journalen skal altid følge hestepasset (og dermed hesten) – også i forbindelse med trænerskifte. I Sverige har man besluttet at skærpe antidoping arbejdet og en af tingene, der vil være øget fokus på, er netop behandlingsjournalen. Og samtidig vil antallet af uanmeldte besøg stige markant. Med den danske ændring vil vi have samme praksis som i nabolandene.

Det skal også præciseres, at fra 1.februar 2017 skal DTCs formular for behandlingsjournal anvendes og være udfyldt, så den er læsbar. Desuden skal alle behandlingsjournaler nummereres med fortløbende cifre.

 

Landsdækkende retningslinjer for straf – Den væsentligste ændring, som givet vil falde i god jord hos vore aktive, er en ændring af taksterne i forprøver til de store indskudsløb. Fremadrettet vil forseelser i forprøverne ikke blive dømt efter hovedløbets præmiesum, men ud fra en takst, der hedder ”mindst kr. 1.000” (forseelser i intervallet 330-540). I første omgang vil udviklingen i løbene blive fulgt for at se, om de lavere bødetakster vil få nogen virkning på kuskenes adfærd i løbene.

I lyset af at flere løb har en bredere præmieskala ændres inddelingen af den præmieskala, der ligger til grund for sanktionerne. Hvor det tidligere hed højst 10, 20 eller 40, hedder det i 2017 højst 11, 21 og 42. Denne ændring laves, fordi den samlede præmiesum i løb med 6. og 7.præmier ofte lige tipper over og op i et dyrere bødeinterval. Også dette tiltag vil betyde færre bødeindtægter til forbundet.

Sluttelig er der sket, ikke en ændring, men en præcisering af hvordan perioden for gentagelsesforseelser skal forstås. En forseelse begået eksempelvis søndag den 15.januar, der gentages søndag den 29.januar vil for sidstnævnte forseelses vedkommende være en gentagelsesforseelse.

Ændring af ”open stretch” i Skive – Med virkning fra den første løbsdag (6.januar) på Skive Trav ændres reglerne for anvendelse af ”open stretch”, således at det ikke kun er den i ryg på den førende ekvipage liggende hest, der må bruge det ekstra spor.

Betingelserne vil fremgå af ”Særlige bestemmelser” for Skive Trav.

 

Hvor findes de nye regler og bestemmelser?

www.trav.dk finder du de nye regler og bestemmelser for 2017:

  • Løbsbestemmelser (oversigt over ændringerne)
  • Løbsbestemmelserne (§1 – §76 samt ”Regler for forskellige typer af løb”)
  • Regler for opdrætterkvalifikation og Fremstilling af hingste
  • Licensbestemmelser
  • Forbuds- og Karenstidsliste
  • Forbudsliste (liste A) og Karenstidsliste (liste B) samt Behandlingsjournal
  • Sæsonbestemmelser 2017 (ændringer og indhold)
  • Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe
  • Meetingsbestemmelser 2017
  • Adresseliste over professionelle trænere