Flere ændringer i kalender nr. 1

Der er sket flere væsentlige ændringer i kalender nr. 1 i forhold til 2017-udgaven.

§1 Anvendelsesområder
Personkreds, der er underlagt Løbsbestemmelserne, er som i Sverige udvidet til at omfatte personer, der lejlighedsvis udfører opgaver for hesteejere, trænere og kuske/ryttere. Eksempelvis, men ikke begrænset til smede, transportører, veterinærer og alternative behandlere.

§13 Bestemmelser om startfrekvens
Ændringen består i, at 2 – årige heste højst må starte med 7 dages interval (f.eks. start søndag – søndag).

§17 Flere ejere eller pseudonym
Begrænsning på antal registrerede ejere i et pseudonym ophæves. Tidligere var der en grænse på fire personer.

§18 Hests træner og kusk/rytter
I 2018 er det et krav, at en hest er opført på en træningsliste for at være startberettiget.

§22 Startmelding, efteranmeldelse og deling af løb
Kravet om skriftlig startmelding fjernes, da praksis er, at der anmeldes via telefon.

§22b Startlister, officielle
Eneste officielle startlister til danske løb er de startlister, som offentliggøres på ATG.se og i spilleavisen Fast Track. Baneprogrammer og andre lister er således uofficielle.

§31 Identifikation i forbindelse med start i løb
Opmærksomheden skal henledes på, at ved identifikation i forbindelse med start i løb skal dato og sted (bane) for identifikation indføres i hestepasset.

§35 Kørsel/ridning på travbanen
Det understreges i sidste afsnit, at dommerkomiteen kan nedlægge forbud mod kørsel/opvarmning på banens inderkreds i et bestemt tidsrum.

§36 Kuskens/rytterens valg af hest
En af de største ændringer findes i denne paragraf, idet der er foretaget en opstramning, så det danske regelsæt mere ligner det svenske.

Ændringen består i, at licensindehaver ikke må køre/ride en af en anden licensindehaver trænet hest, som vedkommende selv har i træning. Der er dog en undtagelse, hvis hesten vedkommende har i træning køres af sin ejer/delejer eller af en jockey med licens ved den pågældende træner.

Sidstnævnte sætning er ændret i forhold til den udgave af Kalender Nr.1 2018, som blev lagt på nettet ved årsskiftet.

§38.10 Startforbud for hest ved brud på dopingbestemmelserne
Denne underparagraf er ny og er et resultat af det internationale samarbejde i kampen mod doping.

En hest bliver, afhængigt af om det er en overtrædelse i forhold til Forbudslisten (LISTE A) eller Karenstidslisten (LISTE B) udelukket i enten minimum 6 eller 3 mdr.

§60 Ulykkestilfælde – tilbagekaldelse af eller afbrudt løb – ugyldigt erklæret løb
I §60 er som sidste afsnit tilføjet, at dommerkomiteen kan bortvise uregerlig ekvipage, der i startproceduren eller under aflæst løb har forårsaget, at en konkurrent ikke kan deltage i gyldig start.

Regler for forskellige typer afløb
I dette afsnit er der sket ændringer i, hvem der kan deltage i uddannelsesløb, således at disse løb i højere grad bliver forbeholdt de nye og urutinerede. Således kan personer, der har haft A-trænerlicens, ikke længere deltage i uddannelsesløbene.

Licensbestemmelser
Under ”Ansøgning om fornyelse af licens” er der sket en ensretning, så der ikke længere gøres forskel på personer ud fra, hvor mange starter de tidligere har gjort i karrieren. Kravet bliver nu, at der skal gennemføres to rutineløb i godkendt tid (tidligere skulle mindre rutinerede kuske gennemføre fire).

Forbuds- og karenstidsliste
I forbindelse med dopingsagen med Frances Yoda lagde DTC en tilføjelse til
afsnittet ”B. KARENSTIDSLISTE” op på www.trav.dk.

Denne tilføjelse er medtaget i 2018 – udgaven og fokuserer på anvendelsen af præparater med usikker udskillelsestid. Det anbefales, at disse præparater ikke anvendes til væddeløbsaktive heste.

Sæsonbestemmelser 2018
Under dette afsnit er et af underafsnittene fra 2017 flyttet til Løbsbestemmelser. Det drejer sig underafsnittet ”Godkendt hjelm/sikkerhedsvest”

I afsnittet ”Identifikation” skal de aktive være opmærksomme på de mere specifikke krav i Løbsbestemmelserne §31 – især kravet om, at dato og banenavn ved identifikation skal indføres i hestepasset.

Under ” Midlertidig import træning/løb eller avl” er der sket en opstramning, således at heste, der er registreret i udlandet og midlertidig kommer til Danmark, skal rapporteres til DTC senest 7 dage efter modtagelsen. Ellers vil det medføre en bøde på kr. 500.

Hidtil har der været forskel i DK og SV på optjeningen af præstationspoint. Dette er pr. 1.januar 2018 ændret, således, at der, som i SV, gælder følgende skala: (300 – 150 – 100 – 50 – 25).

Landsdækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe
I skemaet over takster er det fremadrettet et løbs førstepræmie (og ikke løbets samlede præmiesum), som er bestemmende for sanktionens udseende.

Desuden er der sket ændringer vedrørende størrelsen på sanktioner for drivning. Denne stramning er baseret på internationale vedtagelser.

I en tillempning af de danske regler til de svenske vedrørende udelukkelser og gentagelsestid er der sket ændringer på dette område.

Det er vigtigt, at de aktive er opmærksomme på dette – derfor anbefales det at kontrollere, hvor mange starter, man har gjort i 2017 og derpå se, hvilken kuskekategori man tilhører. Det samme vedrørende gentagelsestid.

Under kolonnen ”forseelser” er der nogle få korrektioner, som ændrer på
kategorien.